Pomiary

 

Zakresem świadczonych usług jest

  • Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wymaganych do końcowego odbioru inwestycji.
  • Wykonania pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
  • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  • Badanie wyłączników RCD.
  • Pomiary rezystancji uziemień.
  • Sprawdzanie ciągłości i rezystancji połączeń.